Jasne logo

ul. Nad Radunią 32
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 301 72 57, 606 44 39 28
biuro@wydawnictwo-jasne.pl
 Publikacje
 Aktualności

Ukazała się to kolejna biografia autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego: LEŚNICZY WŁADYSŁAW MIŁEK (1897-1945) - ŻYCIE I PRACA NA KOCIEWIU I ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ.

Z radością informujemy, że w ramach Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej za lata 2019-2021 w Kościerzynie trzy wydane przez nas publikacje otrzymały nagrody i wyróżnienia: Zdzisława Drzewieckiego Oswajanie pustki, Dominiki Kraski 7 magicznych opowieści o Gdyni i Andrzeja Chludzińskiego Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (woj. pomorskie). Ponadto Wydawnictwu JASNEMU jako jednemu z pięciu z największą liczbą nagrodzonych książek przyznano wyróżnienie. Pełna lista nagrodzonych i fotorelacja znajduje się TUTAJ.

Wydaliśmy publikację Renaty Teresy Korek PRACE POMORSKIE, CZĘŚĆ I: ETNOGRAFICZNA, zawierajacą 15 studiów na temat mniejszości etnicznych na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

NASZE PUBLIKACJE

przejdź do księgarni »
Tu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje naszego wydawnictwa
w kolejności ich pojawiania się: od najnowszej do najstarszej.

Dzieje wsi pomorskiej , tom VIII, red. Andrzej Chludziński i Radosław Gaziński. Dygowo - Szczecin - Pruszcz Gdański, 2009
 
Format:B5
Liczba stron:364 czarno-białe i kolorowe
ISBN:978-83-61508-12-0, 978-83-87227-89-0
Wydanie:miękkie

Opis:
Książka zawiera artykuły wygłoszone na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dzieje wsi pomorskiej", która odbyła się 15-17 maja 2009 roku w Kłopotowie (gmina Dygowo, pow. kołobrzeski). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, toteż autorzy z Niemiec, Polski i Szwajcarii pokazali w swoich artykułach różne aspekty życia ludzkiego na Pomorzu w jego geograficznych i czasowych granicach historycznych. Teksty są wzbogacone tabelami, mapkami oraz ilustracjami i barwnymi fotografiami.

Spis treści:
 •  
 • Wstęp - 13
 • Vorwort - 15
 •  
 • I. Źródłoznawstwo i historia / Quellenkunde und Geschichte
 • Joanna Chojecka, Źródła archiwalne do dziejów wsi pomorskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie, cz. I / Quellen für die Untersuchungen über die Geschichte des pommerschen Dorfes im Bestand vom Staatsarchiv in Koszalin, Teil 1 - 21
 • Radosław Gaziński, O posiadłościach ziemskich Szczecinka w XVI oraz w pierwszej połowie XVII wieku / Über Landbesitze von Szczecinek im 16. und in der ersted hälfte des 17. Jahrhunderts - 33
 • Hermann Seils, Die Bauern in den Eigentumsdörfern der Stadt Stolp im 16., 17. und am beginn des 18. Jahrhunderts / Chłopi w wioskach należących do Słupska w XVI, XVII i na początku XVIII wieku - 41
 • Tomasz Rembalski, Obraz drobnej szlachty kaszubskiej z okolic Bytowa w świetle akt sądowych (wybrane przykłady z XVII i XVIII wieku) / Das Bild des kaschubischen Kleinadels aus der Umgebung von Bytów aufgrund der Gerichtsakten (gewählte Beispiele aus dem 17. und 18. Jahrhundert) - 55
 • Hauke Fehlberg, Bodo Koglin, Klaus-Dieter Kreplin, Die Blankensee'sche Hufenklassifikation in Hinterpommern. Erste Ergebnisse systematischer Auswertungen / Pobór podatków według Blankensee na Pomorzu Tylnym. Pierwsze wyniki systematycznych analiz - 69
 • Aneta Heinrich, Najlepszy środek przeciw próżniactwu... Biblioteki i instytucje czytelnicze na wsi w Rejencji Koszalińskiej w pierwszej połowie XIX wieku / Das beste Mittel gegen Müßiggang... Bibliotheken und Leseanstalten auf dem Lande im Regierungsbezirk Köslin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - 81
 • Wojciech Mielewczyk, Pruskie osady rentowe w prowincji Prusy Zachodnie w latach 1886-1920 / Preußischer Rentenguts in Provinz Westpreußen in den Jahren 1886-1920 - 91
 • Arkadiusz Rzepkowski, Struktura społeczna ludności wiejskiej województwa pomorskiego w okresie II Rzeczypospolitej w świetle powszechnych spisów ludności / Soziale Struktur der Dorfbevölkerung der Pommerschen Wojewodschaft in der Zwischenkriegszeit - 103
 • Katarzyna Woniak, Glietzig/Klępnica. Autobiographische Erinnerung von Familie Birkholz und Familie Splittgerber an die ehemalige Heimat / Klępnica/Glietzig. Autobiograficzne wspomnienia rodzin Birkholz i Splittgerber o byłej ojczyźnie - 115
 • Sylwia Wesołowska, Kształtowanie sieci wiejskich bibliotek publicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965 / Gestaltung des Netzes von Dorfbibliotheken im Westpommern in den Jahren 1945-1965 - 127
 • Renata Teresa Korek, Historia wsi Trzeszyn po 1945 roku. O prawosławnej mniejszości w powiecie gryfickim / Geschichte des Dorfes Trzeszyn nach 1945. Über die Orthodoxe Minderheit in dem Greifenberger Kreis - 145
 • Tadeusz Białecki, W studenckich brygadach w Państwowych Gospodarstwach Rolnych / In den Studentenbrigaden in den Staatlichen Landwirtschaftlichen Betrieben - 161
 •  
 • II. Literaturoznawstwo i etnografia / Literaturwissenschaft und Ethnografie
 • Jacek Wesołowski, Pomorze w literaturze - zagadnienia teoretycznoliterackie / Pommern in der Literatur - Literaturtheoretische Fragen - 175
 • Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Wczesnośredniowieczna osada krajeńska w literackim ujęciu Konrada Kaczmarka (na podstawie powieści "Obelnik" i "Stolemowe znamię") / Frühmittelalterliche Krajna-Ansiedlung in der literarischen Auffassung von Konrad Kaczmarek (aufgrund der Romane "Obelnik" und "Stolemowe znamię") - 187
 • Adela Kuik-Kalinowska, Ze Stolemowego rodu? - Mężczyźni Kaszub. Literackie portrety i kreacje / Aus der Stolem-Familie? - Männer der Kaschuben. Literarische Portraits und Kreationen - 197
 • Hanna M. Łopatyńska, Pomorska kronika kryminalna z drugiej połowy XIX wieku na podstawie wiadomości z czasopisma "Pielgrzym" / Pommersche Kriminalchronik aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (aufgrund der Nachrichten aus der Zeitschrift "Pielgrzym") - 209
 • Anna Kwaśniewska, Jak rzemieślnicy stali się twórcami ludowymi. Proces przemian garncarstwa i kaflarstwa na Kaszubach od początku XIX wieku do czasów współczesnych / Wie Handwerker zu Volkskünstlern wurden. Der Veränderungsprozess des Töpfer- und Kachelnhandwerks in der Kaschubei vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart - 217
 • Maria Witek, Waldemar Witek, Tradycje regionalne w życiu mieszkańców Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz. IV: Zwyczaje codzienne / Regionale Traditionen im Leben der Einwohner von Zdroje (Finkenwalde) - dem Stettiner Viertel. Teil IV. Alltagsbräuche - 233
 • Tomasz Siemiński, Estetyzacja codzienności. Wokół ikonosfery wsi południowo-zachodnich Kaszub / Die Ästhetisierung des Alltags. Rundum der Ikonosphäre der Dörfer des südwestlichen Teils von Kaschuben - 247
 •  
 • III. Językoznawstwo / Sprachwissenschaft
 • Andrzej Chludziński, Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w "Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)", cz. III: Kalsow - Klukow / Die den pommerschen Dorfsnamen gleichen Anthroponyme in "Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)", Teil III. Kalsow - Klukow - 269
 • Heinz Radde, "Nomen est omen". Namensänderungen pommerschen Dörfer als politische Waffe in 20. Jahrhundert / "Nomen est omen". Zmiany nazw wsi pomorskich jako broń polityczna w XX wieku - 283
 • Lucyna Warda-Radys, Zawołania na zwierzęta na Krajnie / Tieranrufe in Krajna - 297
 •  
 • IV. Krajoznawstwo i nauki przyrodnicze / Landeskunde und Naturwissenschaft
 • Zbigniew Sobisz, Parki wiejskie gminy Będzino / Dorfparks der Gemeinde Będzino (Alt Banzin) - 311
 • Christoph Langner, Beiträge zur Tierzucht in Vorpommern von ihren Anfängen bis zum Jahr 1990 unter besonderer Berücksichtigung des Zeitraumes von 1945 bis 1990 / Hodowla zwierząt na Pomorzu Przednim od jej początków do roku 1990, szczególnie w latach 1945-1990 - 333
 •  
 • Informacja o autorach / Auskunft über Autoren - 352
 • Migawki z konferencji / Streiflichter aus der Konferenz - 356